Законодавчі новели в медицині: що змінилось?

Законодавчі новели в медицині: що змінилось?

Літо 2019 року було насичене законодавчими змінами та нововведеннями. Не винятком стала і галузь медичного права, зміни в якій торкнулись і питань трансформації системи охорони здоров‘я загалом, і окремих напрямів, наприклад, питань, що стосуються професійної підготовки та розвитку медичних працівників, порядку надання медичної допомоги та закупівлі лікарських засобів, зокрема.

Огляду законодавчих змін в сфері медичного права, виділенню найважливіших «маркерів» у прийнятих законах та постановах, обговоренню нових порядків та стандартів було присвячено один із заходів, проведених на базі журналу «Управління закладом охорони здоров‘я», за участі експерта Людмили Шевченко. Нижче в матеріалі використовуватимуться тези доповіді та презентації спікера. Матеріал буде побудований у вигляді оглядової аналітики останніх законодавчих змін, умовно поділених на відповідні розділи.

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

По-перше, слід розпочати з найбільш загальних питань. Так, ще 30.05.2019 року МОЗ України було видано Наказ №1219, яким було визнано такими, що втратили чинність, низку законодавчих актів.

Здебільшого цей наказ пов‘язаний із припиненням чинності наказів МОЗ України, які пов‘язані із реформування закладів первинної ланки надання медичної допомоги (наприклад, Наказ «Про затвердження примірних етапів реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги» від 30.08.2010 № 735, «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку потреби населення у медичній допомозі» від 15.07.2011 № 420, «Про затвердження примірного договору про медичне обслуговування населення» від 01.11.2011 № 742 тощо) і які не мають ціннісного значення та, за словами спікера, скоріш за все будуть замінені новими актами в найближчому майбутньому.

Відбулись також зміни і в сфері екстреної медичної допомоги, зокрема, було затверджено відповідну Концепцію розвитку системи (Розпорядження КМУ від 22.05.2019 № 383-р), яку планується реалізувати протягом 2019 - 2023 років. Також Наказом МОЗ від 05.06.2019 року № 1269 було затверджено Новий клінічний протокол «Екстрена медична допомога: догоспітальний етап».

Були внесені зміни до зміни до Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги (Постанова КМУ від 21.08.2019 року № 764), згідно з якими з 01.01.2025 для роботи в бригадах екстреної (швидкої) медичної допомоги фельдшери та медичні сестри повинні мати кваліфікацію «парамедик», а працівники бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, водії - кваліфікацію «екстрений медичний технік».

Що стосується психіатричної допомоги, то було припинено чинність Інструкції з організації диспансерного та консультативного нагляду осіб, які страждають на психічні розлади, при наданні амбулаторної психіатричної допомоги (Наказ МОЗ від 13.05.2019 року № 1063, який набрав чинність 05.07.2019 року). Також було об‘єднано психіатричні та наркологічні заклади у заклади з надання психіатричної допомоги (тобто даний заклад став багатопрофільним) (Наказ МОЗ від 13.05.2019 року № 1064, який набрав чинності 05.07.2019 року).

Наступним напрямом медичної допомоги є реабілітація та паліативна допомога. Так, Постановою КМУ від 10.07.2019 № 675 (набрала чинності 02.08.2019 року) було створено Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям, як спеціалізований заклад охорони здоров’я, утворений з метою задоволення потреб дітей у медичній реабілітації та паліативній допомозі.

Важливим є також створення Медичної спеціалізованої служби цивільного захисту, основною функцією якої є забезпечення надання медичної допомоги населенню в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій в мирний час та в особливий період, можливих терористичних проявів (Наказ МОЗ від 12.06.2019 року № 1349, набрав чинності 27.08.2019 року). Очолює службу Міністр охорони здоров’я України.

Відбулись також зміни і у сфері перевірок суб‘єктів господарювання у сфері провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини. Так, Наказом МОЗ від 10.06.2019 року № 1326 було затверджено перелік із 40 питань для проведення заходу державного нагляду (контролю) та уніфіковану форму акта, складеного за результатами перевірки.

ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МЕДПРАЦІВНИКІВ

У зв‘язку із прийняттям Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (набрав чинності 16.07.2019 року) відбулись зміни і у медичній сфері. Так, при медичному обслуговуванні населення слід користуватись державною мовою — українською. На прохання особи, яка звертається по медичну допомогу чи послугу, персонально обслуговувати її можна також і іншою мовою, прийнятною для сторін.

Водночас, усі документи, які стосуються стану здоров’я пацієнтів, акти, які регулюють діяльність закладів охорони здоров’я, діловодство ведуться державною мовою. Медичну термінологію в документах слід використовувати відповідно до стандартів, які визначає Національна комісія зі стандартів державної мови.

Що стосується безперервного професійного розвитку (БПР), то було внесено зміни до Положення про систему БПР фахівців у сфері охорони здоров’я (Постанова КМУ від 21.08.2019 № 798). Відтепер атестацію фахівців у сфері охорони здоров’я здійснюють, щоб перевірити дотримання ними вимог до БПР. Фінансують БПР за рахунок бюджетних коштів відповідно до Реєстру медичних працівників та Реєстру медичних спеціалістів з урахуванням принципу індивідуального виділення фіксованої суми коштів на БПР окремого лікаря, а також за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб та інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Відбулись також зміни у сфері розвитку медичної освіти та окремих характеристик професійної освіти. Так, Розпорядженням КМУ від 21.08.2019 № 674-р було затверджено план заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в Україні на 2019 — 2021 роки, основні розділи якої стосуються оновлення змісту освіти на основі досягнень сучасної медичної науки та доказової медицини, трансформаційних процесів в інтернатурі та резидентурі та розвитку наукових досліджень у сфері охорони здоров’я.

Також було затверджено стандарти вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти та стандарт професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Екстрений медичний технік» (код 5132) (Наказ МОЗ від 24.06.2019 № 879 та від 10.07.2019 № 969).

Також відбулись зміни і щодо строків навчання, наприклад, Наказом МОЗ від 25.06.2019 №1449, було доповнено новою позицією «Фізична та реабілітаційна медицина». Тривалість інтернатури становитиме 3 роки, навчання та стажування: І рік — 6 місяців на кафедрах, 5 місяців на базі стажування, ІІ рік — 4 і 7 місяців відповідно, ІІІ рік — 2 і 9 місяців відповідно.

 КАДРОВІ ПИТАННЯ ТА ТРУДОВІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ

По-перше, досить точковим, але водночас важливим є питання укладення контракту з керівником державного та комунального закладу охорони здоров'я. Раніше дане питання регулювалось постановою КМУ від 16.10.2014 № 642, на заміну якій прийшла Постанова КМУ від 21.08.2019 № 792.

Також було внесено зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій, якими було доповнено підрозділ «Інші професіонали в галузі медицини» розділу «Професіонали» пунктами 28 і 29, які включають кваліфікаційні характеристики професій трансплант-координатора та трансплант-координатора патолого-анатомічного бюро (бюро судово-медичної експертизи). Ці зміни було внесено Наказом МОЗ від 04.06.2019 № 1246.

Відбулись також зміни і в сфері соціального захисту осіб з інвалідністю. Зокрема, посилився державний нагляд у цій сфері. Постановою від 05.06.2019 № 466 КМУ вніс зміни до постанови «Деякі питання реалізації норм Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та «Про зайнятість населення» та виклав у новій редакції Порядок проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю та Порядок зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до нормативу таких робочих місць у господарських об’єднаннях.

Також було видано низку листів-роз‘яснень з питань оплати праці щодо нарахування лікарняних, компенсацій за невикористані відпустки тощо. Наприклад, це лист Мінсоцполітики від 11.06.2019 року №311/0/247-19 «Щодо розрахунку лікарняних», від 14.06.2019 року № 920/0/206-19 «Щодо строків виплати відпускних», від 18.06.2019 року № 928/0/206-19 «Щодо обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпустки», від 20.06.2019 року № 723/0/204-19 «Про розгляд звернення» (щодо порядку обрахунку середньої заробітної плати), від 19.07.2019 року № 13495/0/2-19/51 «Про індексацію заробітної плати».

МЕДИЧНА ДОПОМОГА

Перший акт з медичної допомоги був прийнятий 05.06.2019 року КМУ (Постанова №470), який вніс зміни до постанови «Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям» від 21.11.2013 № 917 та закріпив обов’язок встановлювати причинний зв’язок інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я, що одержали діти, які стали дітьми з інвалідністю внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції.

КМУ також було затверджено Постанову «Про затвердження Порядку надання інформації про події та ситуації, що становлять загрозу життю і здоров'ю, санітарному та епідемічному благополуччю населення» від 21.08.2019 року № 818. Виходячи з назви Порядку, можна встановити, що він визначає порядок інформування населення про події, пов‘язані з виникненням і розповсюдженням інфекційних хвороб та масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційного ураження населення, виявленням невідповідності харчових продуктів вимогам законодавства щодо їх безпечності.

В такому разі суб'єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики або органи виконавчої влади повідомляють територіальні органи Держпродспоживслужби. Робити це потрібно телефоном протягом 1 год з появи такої події та ситуації. У встановлених випадках також повинно надаватись і письмове підтвердження протягом 24 год. В подальшому повідомлення є обґрунтованою підставою для проведення територіальними органами Держпродспоживслужби позапланових перевірок стосовно суб'єктів господарювання.

Доопрацьовано чимало правових нюансів обслуговування пацієнтів із ВІЛ. Постановою КМУ «Деякі питання надання послуг представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людям, які живуть з ВІЛ» від 12.06.2019 № 497, зокрема, закріплено, що профілактичні послуги представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, які оплачували коштами міжнародної технічної допомоги, надаватимуть коштом державного бюджету. Закуповуватиме такі послуги Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Окрім цього, МОЗ затвердив новий Порядок проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень (Наказ МОЗ від 05.04.2019 № 794). Він визначає послідовність дій для виконання лабораторних досліджень з виявлення серологічних маркерів ВІЛ та їх етапів з метою встановлення ВІЛ-статусу особи. До того ж, було затверджено Порядок надання послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (Наказ від 12.07.2019 № 1606) та Порядок надання послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ (Наказ від 12.07.2019 № 1607).

Оновлено норми, що регулюють питання проведення епідеміологічного нагляду за кором, краснухою та синдромом вродженої краснухи (Наказ МОЗ від 23.04.2019 № 954), затверджено зміни до Критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації, затверджених наказом МОЗ від 28.12.2015 № 905, а також було змінено порядок організації проведення епідеміологічного нагляду за грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями (Наказ МОЗ від 17.05.2019 № 1126).

Відбулись також зміни і в сфері організаційного забезпечення надання медичних послуг, зокрема, щодо новонароджених. Так, змінився склад «пакунку малюка» (Наказ Мінсоцполітики від 03.07.2019 року № 1035), який доповнився наступними елементами: берет (без зав’язок), шкарпетки, слинявчик дитячий, гребінець для волосся та вичісування молочних кірок, засоби особистої гігієни для матері, комбінезон-трансформер з капюшоном, багатофункціональний розвивальний килимок, губка для купання немовляти.

ЗАКУПІВЛЯ Й ОБІГ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Відбулись зміни і у сфері державних закупівель лікарських засобів. Зокрема, зміни торкнулись визначення предмету закупівлі, який згідно із Наказом Мінекономрозвитку від 07.05.2019 року № 790 треба визначати за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника. Далі у дужках слід зазначати код та назву медичного виробу відповідно до НК 024:2019 «Класифікатор медичних виробів», затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 05.02.2019 № 159. Якщо предмет закупівлі медичних виробів містить два й більше медичних виробів, у дужках потрібно зазначати код і назву кожного з них.

Також МОЗ виклав у новій редакції Методику планування та розрахунку кількості лікарських засобів, медичних виробів, що закуповуються для забезпечення хворих, що перенесли або готуються до трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (Наказ МОЗ від 11.05.2019 № 1061), яка тепер визначає також і розрахунок потреби в медикаментах та кількості медичних виробів для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації.

КМУ запровадив на території України пілотний проєкт щодо маркування контрольними (ідентифікаційними) знаками та проведення моніторингу обігу лікарських засобів у період із 01.09.2019 по 31.12.2020 (Постанова від 24.07.2019 № 653). Виробники (імпортери) маркуватимуть лікарські засоби контрольними (ідентифікаційними) знаками, зокрема наноситимуть на кожну упаковку двовимірний штрих-код.

Облік лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я відтепер також вестиметься по новому, оскільки Наказом МОЗ від 24.06.2019 року № 1428 МОЗ виклав у новій редакції відповідні Методичні рекомендації. Низка змін відбулась і в сфері стандартизації: низка державних стандартів було скасовано, багато прийнято, деякі переглянуто та доопрацьовано (Накази ДП «УкрНДНЦ» від 20.06.2019 № 163, від 20.06.2019 № 164, від 25.06.2019 № 176, від 02.07.2019 № 188, від 17.07.2019 № 213, від 25.07.2019 № 233, від 08.08.2019 № 243).

Отже, змін у нормативному-правовому забезпеченні медичної галузі чимало. Яким чином вони спрацюють і чи достатньо цього – покаже час. Але, очевидно, що нові зміни все ж будуть.

Стрічка новин